Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Művész horoszkóp

2008.02.01

KépKOS (03.21-04.20)


A Kos a csírát, a kezdetet, a forrást, az élet tavaszi robbanásait jelképezi. Művészete a kezdet, az elindulás, az ébredés. Az erők kibontakozva kelnek életre, tele frissességgel, nagy feszültséggel. Művészetének értelmét az erőkifejtésben, az erők felhasználásában látja, igyekszik kreativitását tevékeny irányba terelni, ezért hajlamos arra, hogy összegezett erők irányítója, mások vezetője legyen.

Merészen, nagy lendülettel vág neki a kifürkészhetetlen, tehát nem mérlegelhető feladatnak is. Úgy érzi, hogy művészete nem egyéb, mint a benne feszülő erők kifejtésére rendeltetett eszköz. Kreativitását a lendület, a kezdeményezőkészség, a küzdőkészség és az akaraterő hatja át. Nem szereti a bonyolult kérdéseket, a felmerülő kételyeket és ellenvetéseket, mindez csak eltereli az erőket a tettől, az eredményes tevékenységtől.


Kos-művész: Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh, Gustave Moreau, Francisco Goya

 

BIKA (04.21-05.20)

Önkifejezése, kreativitása konkrét, gyakorlati alkotás. Lassan, nyugodtan, kitartóan dolgozik, semmi nem hozza ki a sodrából. Meggondolt, kimért, de határozott és kitartó tevékenység származik ebből. Leginkább kitartás jellemzi, célratörő, ehhez kivételes ellenállóképesség párosul, s mindennek következtében igen nagy erőfeszítésekre képes, s legyőzi a mások számára leküzdhetetlen akadályokat is.

Művészi törekvése az anyagformálásra, formaalkotásra való hajlamot hozza felszínre, árad belőle a megbízhatóság, nyugalom és az egyensúly. Az anyagban ösztönzést talál, hogy azt formákba kényszerítse, és a szépség vénuszi elemével felruházza. Művészetében is fellelhető aprólékossága és türelme, a békés, egyenletes és egyensúlyra, ritmusra törekvő tevékenység.

Bika művész: Salvador Dali, Henri Rousseau, Gustave Boulanger.

 

IKREK (05.21-06.21)

Művészete az átalakulást, a változékonyságot, a kettőséget képviseli. Ez utóbbit illusztrálja az állatövi jegy jelképe is, a két iker – Castor és Pollux – egyikük halandó, a másik halhatatlan. Életeleme a mozgás és a sokoldalúság. A meglévővel szemben inkább az új, a még ismeretlen érdekli.

Egész erejével arra törekszik, hogy tevékenyen, mozgékonyan irányítsa érdeklődését minden felé, ami megközelíthető és megismerhető. Szétáradó erőfeszítésben igyekszik kapcsolatot teremteni mindennel, ami elébe kerül. Az új és feltáratlan dolgokkal kapcsolatokat létesít, és igyekszik ezeket minél szélesebb körre kiterjeszteni. Mozgékonysága és légies, szétáradó hajlama jellemzi művészetét is.

Ikrek művész: Paul Gauguin, Albrecht Durer, Henri Edmond Delacroix

RÁK (06.22-07.22)

Érzékeny, érzelmes, könnyen befolyásolható, művészetét lelki megelégedéssel és finomsággal társuló különleges varázs hatja át. Gyakran merül el mély merengésben és álmodozik nyitott szemmel múltbeli vagy jövőbeli dolgokról. Értelmi-szellemi érdeklődése a távoli dolgok, messzeségek felé fordul, és a képzelet világában éli át azt, amit a valóságban nehezen érhet el.

Művészetében - már a Víz-jelleg révén is - erős képzelet él, és ezzel a messzeségek felé kalandozik. A Rákban uralkodó Hold mindezt a vonatkozást erősen hangsúlyozza, és változékonyságával a Rák művészben is hullámzó hangulatokat, változó kedélyállapotokat idéz fel. Az inkább érzelmi életre beállított víz-elem nem engedi, hogy az akaraterő és célkitűzés szétáradó módon érvényesüljön, befelé, zártabb körben kell megtalálnia helyét.


Rák művész: Camille Corot, Amadeo Modigliani, Marc Chagall, Rembrandt, Rubens

 

OROSZLÁN (07.23-08.22) 

Magától értetődően kreatív. Nem fecsérli az idejét általános viselkedési elvekkel vagy létfilozófiával. Meglehetősen földi eszmények hevítik, soha nincsenek a valóságtól elszakított, légies, túlzottan elvont ambíciói. Művészete az Oroszlánban uralkodó Nap szétsugárzó erőivel kapcsolódva kiterjed, szerteárad, és nagy kört von hatása alá. Az ég és föld között közvetítő szerepét tölti be mindenkor, s csak annyira emelkedik a magasba, hogy áttekinthesse a környezetet. Az életérzés teljessége tereli művészi irányba, művészete mindig életigenlő és nagyvonalú. Az önbizalom bizonyos egyensúlyt ad a benne feszülő erőknek, nem ösztönöz gyors, elhamarkodott tevékenységre. Művészetében örömmel ad minél többet, minél bőkezűbben, mert így méltó ez őhozzá, s ezzel hangsúlyozza hatalmát, erőforrásait.
Oroszlán művész: Gustave Caillebotte, Aubrey Beardsley (grafikus)

 

SZŰZ (08.23-09.23)


Önkifejezése a rendezés, a rendszerezés, a dolgok megtisztítása. A tökéletességhez akar eljutni, a mindentudáshoz. Eszköze a megkülönböztető értelem. Művészete főleg gyakorlatias, anyagias feladatokra irányul: az anyag, tágabban az anyagi világ megismerése és kutatása, az anyagi világ rendszerezése, általában a pontosság és aprólékosság lép előtérbe. Az anyagot ő nem önmagáért becsüli, nem is a felhasználásával törődik, hanem annak mélyebb természetével igyekszik tisztába jönni.

Ráeszmél, hogy az anyag nem is olyan egyszerű és nyersen kézzelfogható valami, hanem rejtelmes titkokkal teljes. De nemcsak az anyagot igyekszik megismerni, hanem az ember viszonyát is az anyaghoz, általában az anyagi létformát: keresi mindezek értelmét, és az eredményt megint csak rendszerbe foglalja. Művészi hajlama kutató törekvéssel párosul, kritikának vet alá mindent, és igyekszik ismereteket szerezni - kifürkészni a dolgok mivoltát. Megnemesíti az anyagot, a földies dolgokat bizonyos mértékben "átszellemíti".
Szűz művész: Bernard Lorjou, Anton Mauve.

 

MÉRLEG (09.24-10.23)


Önkifejezése összefügg a szépséggel és a harmóniával.
Művészete a mértéket, az összhangot, az egyensúlyt jelképezi. Állandóan két pólus között egyensúlyozik, és megmarad a középpontban. Célja a kiegyenlítés, harmóniába hozás, az ellentétek összhangba hozása, eszközei a tapintat, a belelátó és mérlegelő értelem, a meggyőzés és elhitetés. Általában mindennél jobban a kiegyenlítésre, a harmóniára irányítja figyelmét, művészetét is ennek a célnak a szolgálatába állítja.

A formák nagy jelentőséget kapnak, ezek azonban nem üres formaságok, hanem értelmet nyernek és határozott céljuk van, amely szintén a harmóniát, az éles ellentétek áthidalását szolgálja. Művészetét világosan látott és tudott szellemi törekvések táplálják, magas színvonalú művészet, "grand art" az eredmény.

Mérleg művész: Alberto Giacometti, Pierre Bounard, Édouard Détaille.

 

SKORPIÓ (10.24-11.22)

 

Művészete az eszmények, az ambíciók Főnix-madarához hasonló újjászületését jelképezi. A fizikai léten túli síkokat, az érzékfeletti világot kutatja, a mindenség lényegét akarja megtapasztalni és legyőzni. Otthon találja magát a lélek titkaiban, erős misztikus hajlamok és képességek élnek benne. Művészetében az ellentétek legélesebb és legvégletesebb formában merülnek fel, és nem maradnak meg a normális élet síkján, hanem a magasabb régiókba emelkednek.

Kreativitása arra irányul, hogy az anyag legrejtettebb természetét is megismerje, de nem kívülről szemlélve és rendszerezve, hanem a legközvetlenebb, legszemélyesebb módon, az átélésben. Hajlamai és adottságai a misztériumok felé hajtják, misztikus és mágikus erőkkel lép kapcsolatba, s ezek mind hidat mutatnak neki a véges és a végtelen között.

Skorpió művész: Pablo Picasso, Benvenuto Cellini, Auguste Rodin.

 

BAK (12.22-01.20)

 

Jellegének megfelelően egész erejét latbaveti, hogy az anyagot uralma alá hajtsa. Minden gondolata, minden célkitűzése erre irányul, s mert az anyag merev és hajlíthatatlan formája a legnagyobb mértékben kihívja erejét és uralmi törekvését, az akadályok csak egyre jobban ösztönzik. Művészetében célt és hivatást keres. A lehető legmagasabbra akar feljutni. Ha el akar érni valamit, akkor azt alaposan megtervezi, és türelmesen, kitartóan felépíti.

Ereje nagy, de egyetlen kitűzött feladatra irányítja. A főleg szellemi-értelmi célkitűzések nem elégítik ki. Kézzelfoghatóbban és keményebben, szilárdabban akarja biztosítani művészetét, és az ezen őrködő rendet. Kreativitásában nem keres fel messzi távlatokat, ragaszkodik a meglévőhöz, mert az egyszer elért elismerést meg akarja tartani.
Bak művész: Henri Matisse, Paul Cézanne, Maurice Utrillo

 

VÍZÖNTŐ (01.21-02.19)

 

Művészete eredeti és zseniális, a szabad tér, a határtalanság felel meg neki. Önálló és független, nem tűr kötelékeket és bilincseket. Szertelen és merész, és mert új utakon szeret járni, eredeti és különös is. Művészetében is szabad teret követel: a hagyományok, a fennálló és kiegyensúlyozott rend az ő számára csak nyűgöt jelentenek, amely a szárnyalást, a messzeségek felé néző előretörést gátolja. Az új többet jelent, hiszen tele van lehetőséggel, nem is sejtett tartalommal.

Szabadságot, függetlenséget és új eszméket akar. Meglazítja a mozdíthatatlannak vélt korlátokat, és kreativitását óriási, merész erőfeszítésre ösztönzi. Ezért keresi a meglepően újat, és veti meg mindazt, ami elavult és ósdi.

Vízöntő művész: Édouard Manet, Oswald Achenbach

 

HALAK (02.20-03.20)

 

Kreativitása művészi vagy misztikus. Művészetében a mindenség ébred öntudatra, s a maga tudata szétárad a mindenségbe. Mély lelkiség és örök tényekben gyökerező ösztönösség születik ebből. Érzéssel, szinte öntudatlan azonosulással kapcsolódik bele a világba, s az anyagon keresztül is megnyilvánuló, minden korlátozáson túlterjedő szellemvilággal lép kapcsolatba. Erőit befelé irányítja, önmaga létének legmélyébe száll alá, s koncentrált figyelme a lelkiség végső titkaiba mélyed.

Koncentrált erői azonban nemcsak befelé, hanem ugyanakkor kifelé is áradnak, mert nincs különbség a "bent" és a "kint" között: a művészetében minden találkozik, minden egyetlen nagy értelmet kap. A mindenséggel való egybeolvadás az az élmény, amelyben a Halak művészete a legjellemzőbben jut kifejezésre.

Halak művész: Pierre Renoir, Michelangelo Buonoratti, Livia Gorka

 

Mindezt az internő oldalon találtam,bár több oldalon is olvasható így az eredetét nem igazán tudom

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.